Regulamin

§ 1.

 

Zobowiązania szkoły

1. Szkoła zobowiązuje się do zachęcania uczniów do nauki; dbania o ich rozwój językowy; nauczania języka naturalnego, powszechnie używanego oraz slangowego (jeśli uczeń/opiekun prawny ucznia sobie tego życzy); nauczania przy pomocy gier językowych, filmów i autentycznych dialogów oraz innych pomocy dydaktycznych.
2. Szkoła zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć.
3. Szkoła zapewnia nadzór metodyczny nad lektorami.
4. Szkoła zapewnia wszystkie materiały dydaktyczne oraz gry językowe, niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych zajęć.
5. Szkoła ma obowiązek do pozostawania w stałym kontakcie z rodzicem/opiekunem ucznia, informowania go o postępach w nauce.
6. Szkoła, w ramach dbałości o stały rozwój językowy ucznia, zobowiązuje się do przyporządkowania ucznia do właściwej grupy oraz przeniesienia ucznia z jednej grupy do drugiej, jeśli w trakcie trwania zajęć okaże się, że poziom jest dla ucznia za niski lub za wysoki.
7. Szkoła dołoży wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości zajęć w ustalonych terminach, zapewnienia zastępstwa w razie nieobecności lektora z powodu choroby bądź innych przyczyn osobistych.
8. Szkoła ma obowiązek wystawienia na koniec roku zaświadczenia lub certyfikatu, określającego zdobyte umiejętności.
9. Szkoła przygotowuje do egzaminów podstawowych (szóstoklasisty, gimnazjalisty, matury), jak i również dodatkowych (Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE)

 

§2

 

Organizacja zajęć

  1. Rok językowy w REGIPIO Language School trwa dwa semestry od 11 września 2017 do 15 czerwca 2018, zgodnie z terminarzem szkolnych zajęć lekcyjnych.

Semestr I trwa od 11 wrzesień 2017r do 12 styczeń 2018r
Semestr II trwa od 29 styczeń 2018r do 15 czerwiec 2018r

 

§3

 

Obowiązki ucznia

1.Uczeń dokona zakupu polecanego przez lektora podręcznika i ćwiczeń na koszt własny.
2. Uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy przed zajęciami.
3. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
4. Uczeń powinien odrabiać zadane prace domowe, dokładać wszelkich starań by jego kontakt z językiem poza lekcjami był jak najczęstszy.
Aby wspomóc szybki rozwój językowy zaleca się, by uczeń słuchał lub oglądał programy w języku angielskim, czytał, słuchał piosenek – przynajmniej przez 30 min dziennie.
5. Aby usprawnić lekcje, uczeń powinien informować lektora o zbliżających się testach szkolnych i potrzebie powtórzenia lub utrwalenia materiału, aby usprawnić lekcje.
6. Rezygnacja z kursu może nastąpić: do 18 września 2017 – w semestrze I, oraz do 28 lutego 2018 - w semestrze II
8. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dopiero po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.

 

§4

 

Płatności

Jeśli słuchacz – osoba dorosła, odwoła lekcję w dniu zaplanowanych zajęć – opłata za lekcję przepada.
W przypadku nieobecności całej grupy na zajęciach / wycieczka szkolna, itp./ i poinformowania o tym fakcie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, lekcja zostanie zorganizowana w innym terminie, dogodnym dla uczniów i lektora
1. Cena kursów jest zróżnicowana, zgodna z aktualnym cennikiem szkoły oraz promocjami.
2. W przypadku nieterminowych wpłat, zniżki promocyjne ulegają zawieszeniu.
3. Nieobecności dziecka:
- W przypadku nieobecności całej grupy na zajęciach (wycieczka szkolna, itp.) i poinformowania o tym fakcie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, lekcja zostanie zorganizowana w innym terminie, dogodnym dla uczniów i lektora.
-W przypadku nieobecności ucznia, który uczęszcza na zajęcia grupowe, opłata za zajęcia nie jest odliczana. Materiał nadrabiany będzie na kolejnych lekcjach lub po uzgodnieniu z uczniem /opiekunem , na dodatkowych zajęciach uzupełniających. Cena jednorazowych zajęć uzupełniających, zgodna jest z cennikiem zajęć indywidualnych. W przypadkach losowych zasady ustalane będą indywidualnie.
-W przypadku zajęć indywidualnych, odwołanie i informowanie o nieobecności ucznia na zajęciach musi nastąpić najpóźniej do 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć. W tym przypadku zajęcia mogą być odrobione w dogodnym czasie dla lektora i słuchacza.
- Późniejsze poinformowanie lektora o takowej nieobecności (po upływie 24h przed zajęciami) wiąże się z pełną opłatą za zajęcia. W tym przypadku zajęcia można odrobić jedynie za dodatkową opłatą.
4. W przypadku długotrwałej choroby lub przyczyn niezależnych od ucznia – sprawy uczestniczenia w zajęciach oraz płatności będą rozpatrywane indywidualnie.
5. Płatności za zajęcia należy dokonywać na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Wyszków 11 8931 0003 0418 6678 2000 0001
Regina Szuszkiewicz, ul. Polankowa11, 05-120 Legionowo
6. W tytule przelewu proszę wpisywać: Imię i nazwisko dziecka, nr semestru lub nr raty.
7. Terminy wpłat:
Opłaty ratalne w semestrze I; I rata- do 20.IX.2017 II rata – do 20.X.2017 III rata – do 20.XI.2017 IV rata – do 20.I.2016. Opłaty ratalne w semestrze II; I rata- do 20.II.2018 II rata – do 20.III.2018 III rata – do 20.IV.2018 IV rata – do 20.V.2018
Opłaty semestralne: Semestr I: do 30.IX.2017 Semestr II: do 28.II.2018
8. W przypadku, gdy liczba osób w grupie ulegnie zmianie, cena jednostkowa za lekcję zmienia się zgodnie z cennikiem, o czym szkoła ma obowiązek poinformować ucznia lub jego opiekuna.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora z przyczyn organizacyjno-technicznych.

 

§5

 

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy:
1.    Administratorem danych osobowych klientów REGIPIO jest firma REGIPIO Regina Szuszkiewicz z siedzibą przy ul. Polanowej 11, 05-120 Legionowo NIP: 536-122-90-57 REGON: 142178883.
2.    Dane osobowe Klientów firmy REGIPIO przetwarzane są w sposób zgodny zmianami dotyczącymi przepisów ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.  
3.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
-  realizacji umowy , w związku z tym dane mogą być przekazywane odpowiednim do tego podmiotom odpowiedzialnym ( księgowość), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B RODO
- marketingowym, polegającym na promowaniu własnych produktów i uslug art. 6 ust.1 lit. f RODO
- rozpatrzenia reklamacji, zapytań, roszczeń; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO

 

@ 2015 REGIPIO language school